گریه ی مستی

من مرده ام… به نسیم خاطره اى، گاهى تکانى مى خورم… همین

اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
10 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
19 پست
آبان 91
20 پست
مهر 91
17 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
13 پست