از عشق نوشتیم ولى درد نوشتیم

با گرم دلى از نگهى سرد نوشتیم

ایراد ز ما نیست که با حس بهارى

پاییز نبودیم ولى زرد نوشتیم

در محضر استاد غلط بود الفبا

چرخید قلم هرچه بد، ازمرد نوشتیم

کوتاهى ما بود که در دفتر اعمال

ابلیس آن چیز که آورد نوشتیم…

/ 4 نظر / 9 بازدید
ديدار

خداوندا دستانم خالی و دلم غرق در آرزوست یا با قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن [گل]

عاشقانه های حوا

بـعـضــــی و قــــت هـا بـعـضـــــــی هـا "بـی صــــــــــــــــــد ا" از زنـدگـیَـتــــــــــــــــــــــــــــ مـی ر و نــد " بـے خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا حـا فـظـے " بـا پـا ی ِ "بـر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــه " ر و ی ِ "نــــــــــــو ك ِ پـا پـــــــــــا و ر چـیــن پـــــــــــا و ر چـیـن تـا مـبـا د ا صـد ا ی ِ "تـــــــق تـ ــــــق" ِ كـفـش هـا شـا ن آ گـا هـتـــــــ كُـنـــــــد از رفـتـنـشــــــــا ن ... ! و ... ! این نهــــایـــت نامـــــردیســـــــــــــ ـــــــت !

مسعود

سلام داداشم خیلی چاکرم.واقعا حال کردم دمت گرم. عالی , بیست , مثل خودت